Spisak dokumenata

Kompanije, koje pretenduju na status Distributera, moraju da dostave:

1. anketa potencijalnog partnera (dostavlja se skenirani dokument, overen potpisom direktora i pečatom organizacije);

2. inicijalni dopis (dostavlja se skenirani dokument, overen potpisom direktora i pečatom organizacije);

3. planirane količine nabavke (u tonama) za tekuću godinu sa podelom po oblastima PVL, CVL i IND i po mesecima.