Vietnam

Thanh Hoa Province Viet Nam

GP OIL VIET NAM CO .,LTD 188 Phu Tho 4 Street, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Vietnam., tel. +84913335196, email gazprvietnam@gmail.com

Ho Chi Minh

CHEMTEC VIETNAM CO.,LTD No 2. 1B Street, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam., tel. +84983454586, email ngoctien03@gmail.com